شماره تماس با کارشناسان

لطفا جهت ارتباط با کارشناسان صنایع مفتولی سپند پیچ یزد با داخلی 3666 - 035 تماس بگیرید و داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید

نامنام خانوادگیرده سازمانیواحد سازمانیشماره داخلی
علیرضادهقانرئیس فروش و بازاریابیفروش130
میثمباقرپورمسئول فروش شرکتیفروش135
کمیلصدوقکارشناس فروش شرکتیفروش133
زهراگلدوستکارشناس فروش شرکتیفروش138
شهابمالمیرمسئول فروش شهرستانفروش131
ابوطالببایروندکارشناس فروش شهرستانفروش136
حمیدزمان زادهکارشناس محصولات ساختمانیفروش137
علیحکیمیانکارشناس محصولات ساختمانیفروش143
سروشصوابیهکارشناس محصولات ساختمانیفروش147
علیپناهیمسئول مهندسی فروش و فروش متریالفروش134
نصرتباباییکارشناس فروش محصولات خودروییفروش تهران602
مجیدامیریکارشناس محصولات خودروییفروش145
فهیمهزارعکارشناس محصولات خوردوییفروش146
فریدهصادقیکارشناس محصولات خودروییفروش139