دسته‌بندی: خبرنامه سپند پیچ
کاربرد پیچ و مهره در صنعت ساختمان
خبرنامه سپند پیچ

کاربرد پیچ و مهره در سازه های فلزی و صنعت ساختمان

کاربرد پیچ و مهره در صنعت ساختمان
از کـاربــردهای مهـم پیــچ و مهـره می‌تــوان در صنعـت سـاختــمان اشــاره کــرد، پیــچ مـهـــره یــکی از مـهمتـریــن اتــصـالات در اسـکلت فلــزی پیــچ و مهــره‌ای، سـازه‌هـای فلـزی، سـازه هـای فضـایـی و سـازه‌هـای سبــک مــی‌بـاشـــد…

بیشتر بخوانید