مرحله 1 از 6 - نظارت و سرپرستی

جنسیت
نوع استخدام

نظارت و سرپرستی

۱- ميزان رضايت از نحوه برخورد مديران ارشد سازمان
۲- میزان رضایت از نحوه برخورد مسئول مستقیم خود
۳- میزان پاسخگویی و دسترسی به مسئولین و پیگیری و رفع مسائل مطرح شده کارکنان
۴- میزان دسترسی و نحوه برخورد سوپروایزرها
۵- میزان رضایتمندی از برقراری عدالت و عدم تبعیض بین کارکنان توسط مافوق
۶- میزان قاطعیت و استقلال مدیر مستقیم در تصمیمات
۷- میزان رضایت از عملکرد مدیر ارشد در توسعه، آموزش و ارتقاء کارکنان